Algemene verkoops-, leverings- en factuurvoorwaarden


Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen, diensten en lonen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt de verkoper/leverancier zich het recht voor de prijzen op de evenredige wijze aan te passen.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden en de verkoper/leverancier niet. Vertragingen in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Klachten betreffende de leveringen dienen de verkoper/leverancier toe te komen uiterlijk binnen de 48 uren na levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
De verkoper/leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken. In ieder geval draagt de verkoper/leverancier geen enkele aansprakelijkheid wanneer eventuele schade werd veroorzaakt zowel door een eventueel gebrek aan het geleverde als door de fout van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. Elke eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals bijvoorbeeld winstderving, verlies van inkomsten, klachten van klanten, zonder dat deze opsomming limitatief is. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de verkoper/leverancier, maximaal beperkt tot de kostprijs van het geleverde product.
De goederen worden verzonden op risico an de koper/klant; de vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper/klant.
Elk protest tegen de factuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de acht dagen na de factuurdatum, bij ontstentenis wordt zij geacht te zijn aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Tenzij anders bedongen, zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel/vestigingsplaats van de verkoper.
Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, te belope van 10% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR; wissels doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de verkoopsvoorwaarden.
Onkosten verbonden aan de onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper/klant afzonderlijk aangerekend.
Bij niet betaling behoudt de verkoper/leverancier zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Bij wanbetalingen van 1 factuur, worden alle uitgeschreven facturen onmiddellijk opeisbaar.
In geval van annulering van de bestelling is de koper/klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd te belope van 30% van de waarde van de bestelling , met een minimum van 50,00 EUR en dit onder uitdrukkelijk voor behoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper/leverancier. Het risico gaat echter over op de koper/klant van bij de contractsluiting.
In geval van betwisting zijn uitsluitend bevoegd, de rechtbanken bevoegd volgende de ligging van de maatschappelijke of uitbatingszetel van de verkoper. Alle overeenkomsten me de verkoper/leverancier worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

CA.TR. NV
Antwerpsesteenweg 487
2390 Westmalle
info@trappisten.be
BE 0869.617.668

© 2024 Café Trappisten | All Rights Reserved
© 2024 Café Trappisten | All Rights Reserved

We gebruiken cookies om je surfgedrag te analyseren
en zo onze website voortdurend te verbeteren.